×

Huishoudelijk reglement

  1. Het lidgeld voor het turnend of dansend lid wordt door de raad van bestuur jaarlijks bepaald.
  2. Lidgeld kan enkel terugbetaald worden mits voorlegging van een doktersattest voor de herfstvakantie. Let wel op : van het bij inschrijving betaalde bedrag wordt 20€ administratie- en verzekeringskosten afgehouden.
  3. Het bestuur heeft het recht om in bepaalde groepen een inschrijvingsstop in te voeren of groepen te splitsen wanneer het aantal leden te groot wordt. Anderzijds kan bij een te klein aantal inschrijvingen de groep worden afgeschaft en wordt het lidgeld, betaald voor desbetreffende groep, teruggestort.
  4. Het turnend of dansend lid heeft recht op degelijke en regelmatige lessen.
  5. Het turnend of dansend lid is door het betalen van het lidgeld verzekerd.
  6. Het turnend of dansend lid wordt geacht op tijd in de lessen te zijn.
  7. Van de turnende leden die op het einde van een lessenreeks aanwezig zijn, wordt verlangd dat zij helpen opruimen.
  8. Van de turnende en dansende leden worden verwacht dat zij aan de les deelnemen in cluboutfit. Info hierover vindt u in onze folder of via de website.
  9. De trainers krijgen voor het geven van lessen een billijke onkostenvergoeding.  De aanwezigheden van de trainers wordt digitaal bijgehouden. Op basis hiervan wordt een vergoeding betaald, viermaal per jaar (herfst, kerst, paas- en grote vakantie).
  10. De trainers moeten 15 minuten voor de aanvang van een eerste lessenreeks, 5 minuten voor aanvang van de volgende aanwezig zijn. Na het einde van de laatste les helpen zij mee de zaal op te ruimen.
  11. De trainers worden geacht in de cluboutfit les te geven.  Deze wordt door de club ter beschikking gesteld en de kosten worden verdeeld tussen club en trainer.
  12. De trainers verlenen hun medewerking aan de activiteiten die de club organiseert. Dit betekent niet alleen hun aanwezigheid tijdens het evenement, maar ook tijdens de voorbereiding en het opruimen.
  13. De trainers nemen deel aan de trainersvergadering.  Data hiervoor worden vastgelegd in het begin van het seizoen.
  14. In het kader van een kwaliteitslabel voor de club wordt een logboek bijgehouden. Trainers kunnen dit ten allen tijde opvragen, doch enkel voor zaken met betrekking op zichzelf.
  15. Indien de trainers om een verantwoorde rede niet aanwezig kunnen zijn, zorgen zij voor een evenwaardige vervanging en brengen de bevoegde verantwoordelijken op de hoogte. Voor turnen: Ruth Van Brande/Julie Van Gysel; voor dansen: Stephanie Seghers/Eline Favere; voor Parkour: Toon Rombauts; voor acro: Aukje Canters.
  16. Na eerst een mondelinge, dan schriftelijke verwittiging door de raad van bestuur, kan de samenwerking van de trainer met de club, door de raad van bestuur verbroken worden. Een turnend lid of dansend lid kan na bovenvermelde regeling het lidmaatschap van de club ontnomen worden.
  17. Ritmica publiceert geregeld foto’s van leden op haar website, … Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de club bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de aanvaarding van het huishoudelijk reglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan het bestuur. De volledige privacyverklaring vindt u hier.
  18. Het bestuur zal zich kosteloos inzetten het motto van de club te bewaren ‘zoals het goede huisvaders/moeders betaamt’. Dit motto luidt : Kinderen, jeugd en volwassenen zin laten krijgen om zich op een gezonde, speelse en creatieve manier te bewegen. Ritmica staat open om iedereen, met eventuele beperkingen, te laten deelnemen aan de sportieve activiteiten. Om dit te promoten worden ook de ouders van de leden en de lokale jeugdbewegingen bij de werking betrokken.
  19. Ouders, leden of trainers die niet tevreden zijn met de werking van de club of problemen ondervinden, kunnen steeds contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de club. Deze vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bestuur en neemt het engagement alle opmerkingen als vertrouwelijk te behandelen.  De vertrouwenspersoon kan gecontacteerd worden via het contactformulier op de website.